Medezeggenschapsraad

De scholengroep waartoe Mavo Doorn behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Sinds begin van dit schooljaar bestaat er ook een deelraad voor Mavo Doorn. De deelraad MR Mavo Doorn (DRMD) heeft regelmatig overleg met de directie van school. De deelraad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Inmiddels is de DRMD al aardig ingewerkt. We hebben een aantal vergaderingen achter de rug. Een paar pittige gespreksonderwerpen zijn en blijven aan de orde. Het nieuwe onderwijsconcept is een vast punt voor de DRMD om met de directeur te bespreken. De DRMD zal via de website van de school regelmatig verslag doen van actuele onderwerpen binnen de Deelraad. Ook via de oudernieuwsbrief zal hierop gewezen worden.

De samenstelling van de Deelraad Mavo Doorn is als volgt:

 • Vanuit de leerlingen: Sepp Zweekhorst en Suraphon Monfils (beide klas D3C)
 • Vanuit de ouders: Theo Monfils (vader van Suraphon)
 • Vanuit de docenten: Robbert van Sluijters en Tonko van ’t Hek.
 • Vanuit het onderwijsondersteunend personeel(OOP): Jannes Rosendal.

 

De onderwerpen die in de afgelopen vergaderingen aan de orde zijn geweest:

 • De maximale zittingsduur voor leerlingen en ouders is hun “schooltijd”.
 • Het nieuwe onderwijsconcept: de ervaringen van docenten en leerlingen worden besproken. Veel positieve geluiden, maar ook een paar evidente aandachtspunten. Sommige docenten, die voorheen twee uur aaneen gaven, zien nu hun aantal contactlesuren drastisch verminderen. Dat leidt tot een opjaaggevoel. Dit punt is niet alleen binnen de DRMD aan de orde. Een voorstel hoe dit structureel op te lossen wordt nu met de directie en het docententeam besproken.
 • Het nieuwe schoolconcept heeft ook gevolgen voor de kluisjescapaciteit. Boeken en tassen passen niet altijd. Gekeken gaat worden of er echt behoefte is aan meer kluisjes. Dan zullen deze zo mogelijk bijgeplaatst worden, als extra bergruimte.
 • Het medewerkers tevredenheidsonderzoek is met de docenten en OOP´ers besproken en ook binnen de DRMD aan de orde geweest. De resultaten zijn niet overwegend positief, er is ruimte voor verbetering. De DRMD houdt op dit punt de vinger aan de pols in gesprek met de directeur.
 • Aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid op het schoolplein vanwege omhoog stekende tegels. Ook wordt gekeken naar betere fietsklemmen.
 • Per vergadering bekijkt de Deelraad wie onze afvaardiging kan zijn naar de GMR. Een vaste vertegenwoordiger laat zich lastig rijmen met de werkdruk van de afzonderlijke DR leden.
 • Langdurig ziekteverzuim en grote moeite met vinden van vervanging , heeft de aandacht van de Deelraad.
 • Instemming is verleend aan het bevorderingsreglement en de Schoolgids.
 • Gevraagd is om een vaste dag en een vast moment vast te stellen voor het boeken van flexuren. (en dat is gebeurd)
 • De Leerling-leden van de DR gaan op medezeggenschapscursus georganiseerd door het LAKS.
 • Er komen twee focusteams, bemenst door leerlingen, onder leiding van de directeur om de onderwijskwaliteit te monitoren.

Contact

r.vansluijters@osgs.nl

Reglement

Huishoudelijke reglement deelraad medezeggenschap Mavo Doorn

Verslagen

Publieksversie verslag 14 mei 2018
Publieksversie verslag 25 september 2017 DRMD
Publieksversie verslag DRMD 9 oktober 2017
Publieksversie verslag 13 november 2017 DRMD